Tag: Makna ajaran yang mulia

Makna ajaran yang mulia

Oleh Lie Ping Sen. 一部经典,无论你讲得再好,只要你不去做,就永远也体验不到、也验证不了这个好。 Yī bù jīngdiǎn, wúlùn nǐ jiǎng dé zài hǎo, zhǐyào nǐ bù qù zuò, jiù yǒngyuǎn yě tǐyàn bù dào, yě yànzhèng bùliǎo zhège hǎo. Sesuatu ajaran yang mulia, bagaimanapun bagusnya anda membicarakannya, sepanjang anda tidak bisa melaksanakannya, maka selamanya tidak akan merasakan makna sebenarnya, juga tidak akan bisa membuktikan kebaikan itu. Sugiarto Dafico

Continue Reading →