Tag: Panutan

Oleh : SS Flyming L

父母是孩子的模,

fùmǔ shì háizi de mó,

Orang tua merupakan contoh bagi anak-anak,

老师是学生的样,

lǎoshī shì xuéshēng de yàng,

Guru merupakan panutan bagi para murid,

以好模样,培育孩子正确的人生观.

yǐ hǎo múyàng, péiyù háizi zhèngquè de rénshēng guān.

dengan contoh panutan yang baik akan terpupuk konsep kehidupan yang benar.